REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

prowadzonym przez Tomasza Dychtonia, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa “BIG-TOM” Tomasz Dychtoń z siedzibą w Tarnowie NIP 873-262-38-97 REGON 851800500

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.esextoys24.pl, prowadzony przez Tomasza Dychtonia, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa “BIG-TOM” Tomasz Dychtoń za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż detaliczną towarów erotycznych.

 1. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.esextoys24.pl towarów jest ceną brutto (tj. zawiera podatek VAT) oraz jest wyrażona w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które określane są według odrębnego cennika dostaw.

 1. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.esextoys24.pl , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 1. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Zmiana ceny towarów nie ma wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji i potwierdzone. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający ma obowiązek uzyskać od Kupującego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczająca poza uzgodnioną cenę zamówionego towaru. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem że terminy, o których mowa w zdaniach poprzedzających nie mają zastosowania.

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.esextoys24.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary widoczne w ofercie sklepu internetowego www.esextoys24.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.

 1. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 1. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu internetowego następujących przeglądarkach: internet explorer, chrome, firefox z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej 1024. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: : internet explorer, chrome, firefox może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu internetowego.

 1. Korzystanie przez Kupującego z możliwości złożenia zamówienia lub zgłoszenia Reklamacji drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.

TRANSAKCJA

  1. Zamówienia w sklepie internetowym www.esextoys24.pl można dokonywać poprzez:

 • stronę internetową sklepu www.esextoys24.pl przez całą dobę – poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@esextoys24.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu 14 626 32 10. w godzinach 8-16.
  1. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

  1. Po złożeniu zamówienia, w terminie 24 godzin od dnia złożenia, Kupujący otrzyma drogą mailową potwierdzenie zamówienia, potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym w szczególności łączną cenę towaru przy uwzględnieniu kosztów dostawy oraz należnych podatków oraz przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i otrzymaniu wpłaty od Kupującego, zamówienie zaczyna być realizowane a umowę uważa się za zawartą. W przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem, płatnego gotówką przy odbiorze osobistym umowę uważa się za zawartą po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

  1. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Na życzenie Kupującego Sprzedający wysyła Kupującemu fakturę VAT, na adres wskazany na fakturze. Faktura ta nie zawiera pieczątki ani odręcznego podpisu.

PŁATNOŚĆ

  1. W sklepie www.esextoys24.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

    1. Wpłata na konto bankowe

    2. Płatność w systemie płatności internetowych PayU

    3. Pobranie

    4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy pod adresem Krakowska 8 , 33-100 Tarnów.

  1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów wraz z należytymi podatkami, powiększoną o koszty transportu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania informacji o potwierdzeniu zamówienia, o której mowa w punkcie II ust. 3 niniejszego Regulaminu.

DOSTAWA

  1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

  1. Przy zamówieniu Kupującego płatnego za pobraniem, lub płatnego gotówką przy odbiorze osobistym, Sprzedający przystępuje do kompletowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego dnia od potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w punkcie II ust. 3 niniejszego Regulaminu.

  1. Przy zamówieniu Kupującego płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU, Sprzedający przystępuje do kompletowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego dnia od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

  1. O czasie dostawy towarów Kupujący informowany jest drogą mailową po złożeniu zamówienia i skompletowaniu zamówienia. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin po skompletowaniu zamówienia.

  1. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmami kurierskimi bądź pocztowymi na wskazany przez Kupującego adres. Dostawa towaru zrealizowana zostanie nie później niż w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.

  1. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sprzedającego pod adresem Krakowska 8 33-100 Tarnów.

  1. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

  1. Po otrzymaniu towaru Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania stanu przesyłki oraz stanu towaru, a także dokonania jego oceny pod względem zgodności z zamówieniem, w szczególności uszkodzeń, ilości, wagi, koloru, rodzaju. Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

  1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania stanu przesyłki oraz stanu towaru oraz dokonania jego oceny pod względem zgodności z zamówieniem, w szczególności uszkodzeń, ilości, wagi, koloru, rodzaju.

GWARANCJA I SERWIS

  1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym www.esextoys24.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

  1. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od warunków udzielonych przez producenta.

  1. Podstawą do gwarancji jest faktura VAT lub paragon.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedającego.

 1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru klient przesyła na adres e-mail Sprzedającego kontakt@esextoys24.pl lub zgłasza telefonicznie pod numerem 14 626 32 10, niezwłocznie po ujawnieniu wady towaru. Nie dotyczy to towarów, na które producent udzielił pisemnej gwarancji. Reklamowane produkty odsyłane są na koszt kupującego, a naprawione lub wymienione produkty na koszt Sprzedającego.

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego mailowo pod adresem kontakt@esextoys24.pl opisując problem oraz dołączając zdjęcia. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełniony wzór formularza reklamacji dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłek odsyłanych przez Kupującego za pobraniem.

Reklamacje i zwroty dot. konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. W stosunku do klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) (Ustawa o prawach konsumenta) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wyciąg z przepisów stanowi część Regulaminu określoną poniżej. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o konsumencie rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337). Przepisów rozdziału 5a ustawy nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 ustawy o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

 2. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 4 i 5 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

 3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

 1. zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;

 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

 1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 2. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 8 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 5. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 7. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

 8. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

 9. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 10. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;

 2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta;

 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;

 5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 2. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 5. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 6. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e ustawy o prawach konsumenta.

 8. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

 9. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d ustawy o prawach konsumenta.

Reklamacje i zwroty dot. przedsiębiorców niedziałających na prawach konsumenta

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do przedsiębiorców do których nie mają zastosowania przepisy o ochronie przewidzianej dla konsumentów

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy o prawach konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wyciąg z przepisów stanowi część Regulaminu określoną poniżej.

 1. Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

 2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 albo 2 ustawy o prawach konsumenta.

 2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed wygaśnięciem tego prawa zgodnie z ust. 4 powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach, a w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta – po 30 dniach, od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem winien poinformować sprzedającego, podając nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia sporządzonego na piśmie. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej Sprzedającego https://esextoys24.pl/wp-content/uploads/2017/02/formularz_reklamacji.pdf Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 6 powyżej.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

 4. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 9. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.

 11. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 12. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 13. Konsument nie ponosi kosztów:

 1. świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:

 1. przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta lub

 2. konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;

 1. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:

 1. konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 albo 2 ustawy o prawach konsumenta, lub;

 2. konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub

 3. przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

 1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

 2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

 14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Dychtoń prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą Handlową Big-Tom, pod adresem: ul. Czysta 6E, 33-100 Tarnów, NIP: 873-262-38-97 (dalej: „Podmiot”)
 • Dane kontaktowe
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres email: kontakt@esextoys24.pl lub pisemnie na adres: Big-Tom ul.Czysta 6E 33-100 Tarnów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: Zawarcia i realizacji umowy Podstawa przetwarzania: umowa
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celu badania satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Podmiot Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Podmiotu z produktów i świadczonych usług
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celach archiwalnych Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową  Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot.

 • Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe;

Odbiorcy danych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym, serwis urządzeń rejestrujących dane osobowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 • Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przez który dane będą przechowywane

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych Podmiot może odmówić zawarcia umowy, np. gdy dane są niezbędne do wystawienia faktury, dostawy towaru, procedury reklamacji, realizacji płatności itp.
 • W procesie wykonywania umowy Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (brak profilowania).

FAKTURA VAT

Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w formularzu dostawy lub w wiadomości dla sprzedającego przed zakupem, po wystawieniu paragonu fiskalnego nie ma możliwości zmiany na fakturę VAT.

PRODUKTY PREZENTOWE DO ZAMÓWIENIA

W zależności od wartości złożonego zamówienia oraz dostępności produktów objętych promocją, o której mowa w niniejszym punkcie, Sprzedawca dopuszcza możliwość udzielania Kupującemu promocji polegającej na przekazaniu w ramach ceny sprzedaży zamawianego towaru, dodatkowo produktu gratisowego, którego cena mieści się w cenie złożonego zamówienia. W przypadku uzyskania zgody Sprzedawcy na otrzymanie produktu gratisowego cena produktu kupowanego zostaje pomniejszona o wartość 1 PLN (jeden złoty), a produkt gratisowy zostaje dodany do zakupu w cenie 1 PLN (jeden złoty). Uzyskanie prawa do produktu gratisowego należy ustalić ze sprzedawcą przesyłając zapytanie wraz z zamówieniem. Otrzymanie produktów gratisowych jest uzależnione od ich dostępności u Sprzedawcy oraz odnosi się wyłącznie do zamówień, których wartość przekracza kwotę 100 zł. Powyższy zapis kształtuje po stronie Sprzedawcy uprawnienie do przekazania, na prośbę Kupującego, produktu gratisowego, nie stanowiąc po stronie Kupującego żadnego roszczenia a po stronie Sprzedawcy obowiązku ani zobowiązania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

  1. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  1. Sprzedający stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z dnia 20 września 2007 roku z późn. zm.)

  1. Składając zamówienia w sklepie internetowym www.esextoys24.pl Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami) poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w procesie składania zamówienia. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający.

  1. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe Kupującego będą przechowywane i przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Po zakończeniu umowy Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

  1. Kupujący może wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu w celach marketingowych i promocyjnych Sprzedającego na podstawie odrębnego oświadczenia złożonego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w procesie składania zamówienia.

  1. Kwestie sporne, mogą być rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub przy pomocy sądu polubownego. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w tym trybie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

  1. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sprzedającego, zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. W przypadku. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

  1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedającego oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu drogą elektroniczną na każde jego żądanie.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

  1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.esextoys24.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.