REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

prowadzonym przez F.H. Big-Tom z siedzibą w Tarnowie NIP 873-262-38-97 REGON 851800500

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.esextoys24.pl, prowadzony przez F.H. Big-Tom z siedzibą w Tarnowie.za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż detaliczną towarów erotycznych.

 1. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.esextoys24.pl towarów jest ceną brutto (tj. zawiera podatek VAT) oraz jest wyrażona w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które określane są według odrębnego cennika dostaw.

 1. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.esextoys24.pl , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 1. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Zmiana ceny towarów nie ma wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji i potwierdzone. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający ma obowiązek uzyskać od Kupującego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczająca poza uzgodnioną cenę zamówionego towaru.

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.esextoys24.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary widoczne w ofercie sklepu internetowego www.esextoys24.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.

 1. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 1. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu internetowego następujących przeglądarkach: internet explorer, chrome, firefox z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej 1024. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: : internet explorer, chrome, firefox może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu internetowego.

 1. Korzystanie przez Kupującego z możliwości złożenia zamówienia lub zgłoszenia Reklamacji drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.

TRANSAKCJA

  1. Zamówienia w sklepie internetowym www.esextoys24.pl można dokonywać poprzez:

 • stronę internetową sklepu www.esextoys24.pl przez całą dobę – poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@esextoys24.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu 14 626 32 10. w godzinach 8-16.
  1. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

  1. Po złożeniu zamówienia, w terminie 24 godzin od dnia złożenia, Kupujący otrzyma drogą mailową potwierdzenie zamówienia, potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym w szczególności łączną cenę towaru przy uwzględnieniu kosztów dostawy oraz należnych podatków oraz przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i otrzymaniu wpłaty od Kupującego, zamówienie zaczyna być realizowane a umowę uważa się za zawartą. W przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem, płatnego gotówką przy odbiorze osobistym umowę uważa się za zawartą po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

  1. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Na życzenie Kupującego Sprzedający wysyła Kupującemu fakturę VAT, na adres wskazany na fakturze. Faktura ta nie zawiera pieczątki ani odręcznego podpisu.

PŁATNOŚĆ

  1. W sklepie www.esextoys24.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

    1. Wpłata na konto bankowe

    2. Płatność w systemie płatności internetowych PayU

    3. Pobranie

    4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy pod adresem Krakowska 8 , 33-100 Tarnów.

  1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów wraz z należytymi podatkami, powiększoną o koszty transportu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania informacji o potwierdzeniu zamówienia, o której mowa w punkcie II ust. 3 niniejszego Regulaminu.

DOSTAWA

  1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

  1. Przy zamówieniu Kupującego płatnego za pobraniem, lub płatnego gotówką przy odbiorze osobistym, Sprzedający przystępuje do kompletowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego dnia od potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w punkcie II ust. 3 niniejszego Regulaminu.

  1. Przy zamówieniu Kupującego płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU, Sprzedający przystępuje do kompletowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego dnia od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

  1. O czasie dostawy towarów Kupujący informowany jest drogą mailową po złożeniu zamówienia i skompletowaniu zamówienia. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin po skompletowaniu zamówienia.

  1. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmami kurierskimi bądź pocztowymi na wskazany przez Kupującego adres. Dostawa towaru zrealizowana zostanie nie później niż w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.

  1. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sprzedającego pod adresem Krakowska 8 33-100 Tarnów.

  1. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

  1. Po otrzymaniu towaru Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania stanu przesyłki oraz stanu towaru, a także dokonania jego oceny pod względem zgodności z zamówieniem, w szczególności uszkodzeń, ilości, wagi, koloru, rodzaju.Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

  1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania stanu przesyłki oraz stanu towaru oraz dokonania jego oceny pod względem zgodności z zamówieniem, w szczególności uszkodzeń, ilości, wagi, koloru, rodzaju.

GWARANCJA I SERWIS

  1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym www.esextoys24.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

  1. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od warunków udzielonych przez producenta.

  1. Podstawą do gwarancji jest faktura VAT lub paragon.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Reklamacje na podstawie rękojmi można składać do 2 lat od momentu zakupu, rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców.

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedającego.

 1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru klient przesyła na adres e-mail Sprzedającego kontakt@esextoys24.pl lub zgłasza telefonicznie pod numerem 14 626 32 10, niezwłocznie po ujawnieniu wady towaru. Nie dotyczy to towarów, na które producent udzielił pisemnej gwarancji. Reklamowane produkty odsyłane są na koszt kupującego, a naprawione lub wymienione produkty na koszt sprzdającego.

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego mailowo pod adresem kontakt@esextoys24.pl opisując problem oraz dołączając zdjęcia. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełniony wzór formularza reklamacji dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłek odsyłanych przez Kupującego za pobraniem.

 2. Konsument zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów odsyłki zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

Prawa przedsiębiorcy zawierającego umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy umowa nie posiada dla tej osoby zawodowego charakteru

 1. Na podstawie art.  38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta opisane w niniejszym Regulaminie uprawnienia do odstąpienia od umowy przez konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Na podstawie art.  3855 k.c. przepisy o klauzulach niedozwolonych dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853 k.c., stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Na podstawie art.  5564 k.c. w zw. z art. 558 § 1 zdanie drugie k.c. na mocy niniejszego Regulaminu wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Na podstawie art.  5765 k.c. przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w dziale – Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej tj. przepisach art.  5761 – art. 5764 k.c. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): – w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części

 4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – w którym Kupujący będący konsumentem w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem winien poinformować Sprzedającego, podając nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia sporządzonego na piśmie. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej Sprzedającego https://esextoys24.pl/wp-content/uploads/2017/02/formularz_reklamacji.pdf Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedający zwraca Kupującemu będącego konsumentem wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Realizując prawo odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem zobowiązany jest przesłać lub przekazać towar na adres Sprzedającego F.H. Bigtom Czysta 6E 33-100 Tarnów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 złotych. W przypadku gdy zakupiona rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a została dostarczona do miejsca zamieszkania Kupującego, będącego konsumentem w chwili zawarcia umowy, odbiór rzeczy nastąpi na koszt Sprzedającego. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 1. Kupujący będący konsumentem nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 14. Konsument zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów odsyłki zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).  Produkty zwracane są przez kupującego na jego koszt oraz zobowiązuje się on do pokrycia wszystkich kosztów związane z odsyłką zamawianych produktów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Dychtoń prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą Handlową Big-Tom, pod adresem: ul. Czysta 6E, 33-100 Tarnów, NIP: 873-262-38-97 (dalej: „Podmiot”)
 • Dane kontaktowe
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres email: kontakt@esextoys24.pl lub pisemnie na adres: Big-Tom ul.Czysta 6E 33-100 Tarnów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: Zawarcia i realizacji umowy Podstawa przetwarzania: umowa
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celu badania satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Podmiot Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Podmiotu z produktów i świadczonych usług
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celach archiwalnych Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową  Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot.

 • Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe;

Odbiorcy danych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym, serwis urządzeń rejestrujących dane osobowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 • Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przez który dane będą przechowywane

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych Podmiot może odmówić zawarcia umowy, np. gdy dane są niezbędne do wystawienia faktury, dostawy towaru, procedury reklamacji, realizacji płatności itp.
 • W procesie wykonywania umowy Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (brak profilowania).

FAKTURA VAT

Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w formularzu dostawy lub w wiadomości dla sprzedającego przed zakupem, po wystawieniu paragonu fiskalnego nie ma możliwości zmiany na fakturę VAT.

PRODUKTY PREZENTOWE DO ZAMÓWIENIA

W zależności od wartości złożonego zamówienia oraz dostępności produktów objętych promocją, o której mowa w niniejszym punkcie, Sprzedawca dopuszcza możliwość udzielania Kupującemu promocji polegającej na przekazaniu w ramach ceny sprzedaży zamawianego towaru, dodatkowo produktu gratisowego, którego cena mieści się w cenie złożonego zamówienia. W przypadku uzyskania zgody Sprzedawcy na otrzymanie produktu gratisowego cena produktu kupowanego zostaje pomniejszona o wartość 1 PLN (jeden złoty), a produkt gratisowy zostaje dodany do zakupu w cenie 1 PLN (jeden złoty). Uzyskanie prawa do produktu gratisowego należy ustalić ze sprzedawcą przesyłając zapytanie wraz z zamówieniem. Otrzymanie produktów gratisowych jest uzależnione od ich dostępności u Sprzedawcy oraz odnosi się wyłącznie do zamówień, których wartość przekracza kwotę 100 zł. Powyższy zapis kształtuje po stronie Sprzedawcy uprawnienie do przekazania, na prośbę Kupującego, produktu gratisowego, nie stanowiąc po stronie Kupującego żadnego roszczenia a po stronie Sprzedawcy obowiązku ani zobowiązania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

  1. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  1. Sprzedający stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z dnia 20 września 2007 roku z późn. zm.)

  1. Składając zamówienia w sklepie internetowym www.esextoys24.pl Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami) poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w procesie składania zamówienia. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający.

  1. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe Kupującego będą przechowywane i przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Po zakończeniu umowy Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

  1. Kupujący może wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu w celach marketingowych i promocyjnych Sprzedającego na podstawie odrębnego oświadczenia złożonego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w procesie składania zamówienia.

  1. Kwestie sporne, mogą być rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub przy pomocy sądu polubownego. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w tym trybie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

  1. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sprzedającego, zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. W przypadku. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

  1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedającego oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu drogą elektroniczną na każde jego żądanie.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

  1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.esextoys24.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.